• Rozliczenie sprzedaży środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

  Przedsiębiorca, mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może podejmować pewne czynności związane z prowadzoną firmą. Mówi o tym art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

  przedsiębiorca m.in. ma prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności.

  Jeżeli więc przedsiębiorca zamierza sprzedać środek trwały, nie musi w tym celu "odwieszać" działalności. Aby prawidłowo ustalić dochód/stratę z takiej transakcji, należy m.in. prawidłowo ustalić koszty, w tym wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych do czasu zbycia składnika majątku.

  więcej na http://www.gofin.pl/17,1,61,174773,Rozliczenie-sprzedaz1y-s1rodko1w,podatkowe-rozliczenie-sprzedazy-srodka-trwalego-dokonanej.html

 • Dowody księgowe - zakup udokumentowany paragonem

  Czy w przypadku braku możliwości uzyskania faktury można odnosić w koszty wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi? Czy taki paragon można uznać za fakturę uproszczoną?

  Aby dany dokument mógł zostać uznany za dowód księgowy do celów bilansowych musi zawierać co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości. Jeśli paragon będzie zawierał dane wymagane prawem bilansowym można na jego podstawie wprowadzić daną operację gospodarczą do ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku braku możliwości uzyskania faktury za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony o NIP nabywcy, jeżeli będzie posiadał elementy określone w ustawie o rachunkowości dla dowodu księgowego. Co istotne VAT z takiego paragonu (tj. bez NIP nabywcy) nie będzie jednak podlegał odliczeniu.

  Więcej http://www.rachunkowosc.gofin.pl/17,1,85,172490,dowody-ksiegowe-zakup-udokumentowany-wylacznie-paragonem.html

 • Prywatny samochód w działalności gospodarczej.

  W działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane prywatne samochody przedsiębiorców, tj. niebędące składnikami majątku firmy. Do celów służbowych (w jazdach lokalnych i zamiejscowych) również pracownicy użytkują własne auta. W obu przypadkach wydatki związane z ich używaniem na potrzeby firmowe stanowią koszty uzyskania przychodów, ale po spełnieniu określonych ustawowych wymogów.

  więcej na http://www.podatki.gofin.pl/17,2,61,128777,prywatny-samochod-w-dzialalnosci-gospodarczej.html

 • Status małego podatnika to nie tylko przywileje

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza szczególne uregulowania dla podatników, którzy spełniają kryteria do uznania ich za małego podatnika. Posiadanie tego statusu warunkuje bowiem skorzystanie z określonych preferencji podatkowych. Jednocześnie, aby mieć do nich prawo, poza posiadaniem odpowiedniego statusu trzeba spełnić szereg innych warunków.

  Komu przysługuje status?

  Status małego podatnika to nie tylko przywileje. Status małego podatnika ustawodawca nadał przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Limit przychodów określony w euro przepisy ustawy o pdof nakazują przeliczać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Stąd w 2014 r. status małego podatnika przysługuje przedsiębiorcom, którzy w 2013 r. uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 5.068.000 zł (1.200.000 euro × 4,2230 zł/euro - według kursu średniego NBP z 1 października 2013 r.). Status małego podatnika w podatku dochodowym przysługuje przez cały dany rok podatkowy. Sytuacji podatnika nie zmienia fakt przekroczenia ustawowego limitu przychodów w trakcie tego roku podatkowego - nie skutkuje ono zatem zarówno utratą samego statusu małego podatnika, jak i przywilejów podatkowych z nim związanych (przykład 1). 

  więcej na http://www.podatki.gofin.pl/17,2,61,127263,status-malego-podatnika-to-nie-tylko-przywileje.html